top of page
Dagmar Matějková Chudárková a Alexandra Lemerová
hrkompas podcast
Deutsch 👇🏻

Novinka!

Společnosti Personal Connect s.r.o. a Matricaria Chamomilla s.r.o., reprezentované jednatelkami a majitelkami Alexandrou Lemerovou a Dagmar Matějkovou Chudárkovou se domluvily na spolupráci!

 

Co tato spolupráce přináší? 

Našim stávajícím i novým klientům tímto můžeme nabídnout ještě širší škálu služeb v oblasti řízení lidských zdrojů. Od nastavení HR strategie, zavádění a optimalizace HR procesů, HR auditu, Outplacementu až po zajištění těch nejvhodnějších talentů pro váš stávající i budoucí business. 

Naše služby poskytujeme v Angličtině, Němčině a samozřejmě také v českém a slovenském jazyce.

 

Jak si to můžeme v praxi představit?

Alexandra: O úspěchu kandidáta v nové pracovní pozici nerozhoduje jenom kvalitní náborový proces, klíčový je i on-boarding a adaptace nového zaměstnance. Naše firma nese záruku za kandidáta někdy i 6 měsíců, ale dění u klienta nemůžeme moc ovlivňovat. Dagmar má léty praxe prověřené postupy, jak udělat tento proces dobře. Společně můžeme nabídnout kvalitnější službu, která zvýší úspěšnost náboru a retenci zaměstnanců. 

Dagmar: Zpětná vazba, kterou získává Alexandra a její tým od kandidátů z trhu můžeme dobře využít při návrhu HR marketingový strategii nebo budování Firemní kultury či silné Značky zaměstnavatele. Doplňujeme se nejen ve službách, ale vzájemně sdílíme i naše know-how. 

 

Proč právě vy dvě jste se rozhodly spolupracovat?

Alexandra: S Dagmar jsem se nejdříve potkaly na jedné networkingové snídani ještě před koronavirem. Pak na Lady Clubu Hospodářské komory. Když jsme zjistily, že máme i několik dalších společných známých, tak jsme věděly, že to není náhoda a začaly se bavit, jak spojit síly a spolupracovat.

Dagmar: Alexandra mě zaujala nejen jako podnikatelka, ale samozřejmě také jako osobnost. Není mnoho žen, které vystudovaly IT. Obě poskytujeme služby, které jsou komplementární. Vzájemně se tedy doplňujeme. Obě máme také zahraniční klienty a průpravu úspěšných firem, které nás naučily, jak pracovat s klientem bez ohledu na kontinent a složitost problému. 

 

Co Vás spojuje?

Alexandra: obě máme mnohaleté zkušenosti jak z korporátního, tak podnikatelského prostředí v Čechách i zahraničí. Rády hledáme nové přístupy a řešení. Nikdy se nevzdáváme. Sdílíme společnou zálibu v cestování a potkávání nových lidí.

Dagmar: A ještě ke všemu nás baví fotografování a máme rády profesionální přístup k práci a klientům. A to není málo!

Deutsch 👇🏻

Neu!

Personal Connect s.r.o. und Matricaria Chamomilla s.r.o., vertreten durch die  von den Geschäftsführern und Inhabern Alexandra Lemerova und Dagmar Matejkova Chudarkova vereinbarte Zusammenarbeit!

 

Was bringt diese Zusammenarbeit?

Wir können unseren aktuellen und potentiell neuen Kunden ein noch breiteres Spektrum an Personalmanagement-Dienstleistungen anbieten.

Zu diesem Spektrum zählen der Aufbau einer HR-Strategie,  die Einführung und Optimierung von HR-Prozessen, HR-Audit, sowie das Outplacement zur Sicherstellung der am besten geeigneten Talente für Ihr aktuelles und zukünftiges Geschäft.

Wir bieten unsere Dienstleistungen in Englisch, Deutsch und natürlich in Tschechisch und Slowakisch an.

 

Wie können wir uns das in der Praxis vorstellen?

Alexandra: Der Erfolg einer Neuen Bewerberin wird nicht nur durch ein qualitativ hochwertiges Einstellungsverfahren entschieden, auch das Onboarding und die Anpassung eines neuen Mitarbeiters sind entscheidend. Unser Unternehmen hat eine Garantie für einen Kandidaten von maximal 6 Monaten, aber wir können den Kunden nicht beeinflussen. Dagmar hat jahrelange bewährte Verfahren, um diesen Prozess zu optimieren. Gemeinsam können wir einen besseren Service anbieten, der den Erfolg der Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern steigert. 

Dagmar: Das Feedback von Alexandra und ihrem Team von Kandidaten aus dem Markt kann gut genutzt werden, um HR Marketing-Strategien zu entwerfen oder eine Unternehmenskultur oder eine starke Arbeitgeber-marke aufzubauen. Wir ergänzen uns nicht nur im Dienstleistungssektor, sondern teilen auch unser Know-how. 

 

Warum haben Sie sich für eine Zusammenarbeit entschieden?

Alexandra: Dagmar und ich haben uns zum ersten Mal bei einem Networking-Frühstück vor dem Coronavirus kennengelernt. Dann im Lady Club der Handelskammer. Als wir herausfanden, dass wir mehrere andere gegenseitige Bekannte hatten, wussten wir, dass es kein Zufall war und begannen darüber zu sprechen, wie wir uns zusammenschließen und zusammenarbeiten können.

Dagmar: Alexandra hat mich nicht nur als Geschäftsfrau interessiert, sondern natürlich auch als Persönlichkeit. Es gibt nicht viele Frauen, die Informatik studiert haben. Wir bieten beide Dienstleistungen an, die sich ergänzen. Dies ist unsere gemeinsame Stärke. Beide haben auch ausländische Kunden und die Kooperation mit diesen erfolgreichen Unternehmen haben uns gezeigt, wie wir mit unseren Kunden, unabhängig vom Kontinent und der Komplexität der Aufgabenstellung, erfolgreich und zielführend arbeiten können.

 

Was verbindet Sie?

Alexandra: Wir haben beide langjährige Erfahrung aus dem Unternehmens- und Geschäftsumfeld in der Tschechischen Republik und im Ausland. Wir suchen gerne nach neuen Ansätzen und Lösungen. Wir geben nie auf. Wir teilen eine gemeinsame Vorliebe für Reisen und treffen gerne neue Leute .

 

Dagmar: Und obendrein genießen wir die Fotografie und wir mögen einen professionellen Umgang mit Arbeit und Kunden. Und das ist nicht wenig!

Deutsch
bottom of page