top of page

Spolupráce se společností S-Cope

Deutsch 👇🏻
Dagmar Matějková Chudárková a Veronika Soukupová

Novinka!

Společnosti S-cope a Matricaria Chamomilla s.r.o., reprezentované jednatelkami a majitelkami Veronikou Soukupovou a Dagmar Matějkovou Chudárkovou se domluvily na spolupráci!

 

Co tato spolupráce přináší? 

Systémy managementu jsou všechny bez výjimky tvořeny lidmi. HR procesy jsou jedním ze základních stavebních prvků. Bylo tedy nasnadě domluvit se na spolupráci, při které dochází k synergii a možnosti využít zkušenosti z oblasti řízení lidských zdrojů právě v rámci implementace systémů řízení dle norem ISO.  

Naše služby poskytujeme v Angličtině, Němčině a samozřejmě také v českém a slovenském jazyce.

 

Jak si to můžeme v praxi představit?

Veronika: Cílem S-cope je pomoci organizacím s nastavením funkčních systémů, které jim přinášejí užitek v podobě úspory zdrojů a komfortnějšího způsobu řízení. Často se ale již v úvodních fázích projektu setkávám s tím, že chybí nastavení HR strategie a procesy nejsou nastaveny optimálně. S  pomocí Dagmar a jejích bohatých zkušeností z oblasti HRM mohu zákazníkům nabídnout ošetření této oblasti, které prospěje nejenom projektu a systému, ale zejm. klientovi.

Dagmar: Moje společnost se zabývá nastavením, optimalizací a digitalizací procesů v HR. HR Audit je součástí posouzení, jaké procesy je potřeba zdokonalit nebo nastavit. ISO normy jsou samozřejmě potřebné pro mnohé společnosti, které se snaží získat třeba státní zakázku nebo účastnit se nějakého zajímavého tendru. A většinou vše začíná u lidí. Od rozdělení zodpovědností přes organizační strukturu, až třeba Outplacement. ISO normy jsou často indikátorem úspěšné společnosti a pro naše klienty přinášejí významnou konkurenční výhodu.

 

Proč právě vy dvě jste se rozhodly spolupracovat?

Veronika: S Dagmar jsem se potkala na networkingové akci Tomáše Řezníčka,  ale již před ní jsem sledovala nějakou dobu její příspěvky na profesní síti LinkedIn. Jejich obsah i Dagmar jako osoba mě zaujala a za možnost seznámení v osobní rovině jsem byla vděčná. Vypadalo to na oboustranné sympatie, a proto jsme v rámci naší profese hledaly cestu jak spolupracovat, což si myslím nebylo tak složité -)

 

Dagmar: S Veronikou jsme si „padly do oka“ už u Tomáše a zvažovaly jsme, co vymyslíme. ISO standardy mě provázejí již mnoho let a jelikož jsem velmi strukturovaný člověk (to v HR není úplně obvyklé😊), tak spolupráce s Veronikou byla samozřejmě na snadě a pro mne velmi zajímavá, ať už z profesního hlediska, tak samozřejmě lidského úhlu pohledu.

 

Co Vás spojuje?

Veronika: Dagmar je věcná, strukturovaná a systematická osoba s profesionálním přístupem. S jejími názory se snadno ztotožňuji a cením si o toho, když jsou setkání obohacující, inspirativní. Takovými lidmi se ráda obklopuji jak v soukromí, tak i v práci. Dagmar taková je, takže vím, že spolupráce bude nejenom přínosná, ale i příjemná.

 

Dagmar: Veronika už to zmínila výše, ano, Veroniku vnímám velmi podobně, jako ona mne. A to mě baví! U nás to není moc o „planých řečech“, ale více o expertíze a znalostech. A samozřejmě se mi Veronika líbí i jako člověk, pracující matka a sportovkyně. To nás obě spojuje. A abych nezapomněla – máme obě dobrého zubaře😊.

Deutsch 👇🏻

Neu!

Die Unternehmen S-Cope und Matricaria Chamomilla sro, vertreten durch die Geschäftsführer und Eigentümer Veronika Soukupová und Dagmar Matějková Chudárková, haben eine Zusammenarbeit vereinbart!     

 

Was bringt diese Zusammenarbeit? 

Managementsysteme bestehen ausnahmslos aus Menschen. HR-Prozesse sind ein signifikant wichtiger Grundbaustein. Es liegt daher auf der Hand, sich auf eine Zusammenarbeit zu einigen, bei der Synergie- Effekte bestehen.

Hier insbesondere die Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich des Personalmanagements bei der Implementierung von Managementsystemen gemäß ISO Standards.

Wir bieten unsere Dienstleistungen in Englisch, Deutsch und natürlich auch in Tschechisch und Slowakisch an.

 

Wie können Sie sich diese Kooperation in der Praxis vorstellen?

Veronika: Das Ziel von S-Cope ist es, Organisationen beim Aufbau funktionaler Systeme zu unterstützen, die ihnen Vorteile in Form von Ressourceneinsparungen und einer komfortableren Verwaltung bieten.

In der Anfangsphase des Projekts stelle ich jedoch häufig fest, dass die Einstellungen für die Personalstrategie fehlen und die Prozesse nicht optimal implementiert sind. 

Mit Hilfe von Dagmar und ihrer tiefgreifenden Erfahrung im Bereich HRM kann ich Kunden Lösungen in diesem Bereich anbieten, von denen nicht nur das Projekt und das System, sondern insbesondere der Kunde profitiert.      

Dagmar: Mein Unternehmen befasst sich mit der Einrichtung, Optimierung und Digitalisierung von Prozessen in der Personalabteilung.

Das HR Audit ist  der Teil der Bewertung, welcher Prozesse verbessert und Optimierungen aufzeigt. ISO-Standards werden natürlich für viele Unternehmen benötigt, die beispielsweise versuchen, einen Regierungsauftrag zu gewinnen oder an einer interessanten Ausschreibung teilzunehmen. Und normalerweise beginnt alles mit den Menschen. Von der Aufteilung der Verantwortlichkeiten über die Organisationsstruktur bis hin zum Outplacement. ISO-Standards sind oft ein Indikator für ein erfolgreiches Unternehmen und bringen unseren Kunden einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. 

 

Was hat Euch bewogen, diese Kooperation einzugehen?

Veronika:  Ich habe Dagmar beim Networking-Event von Tomáš Řezníček getroffen , und verfolge ihre Beiträge im professionellen Netzwerk, LinkedIn, schon seit einiger Zeit. Ich interessierte mich auch für deren Inhalte und Dagmar als Person.

Aus diesem Grund bin ich sehr dankbar für die Gelegenheit, dass wir uns zu einem ersten Gedankenaustausch treffen konnten. 

Dieser hat zahlreiche, sich ergänzende Zielsetzungen aufgezeigt, die zu unserer Kooperation geführt haben. 

 

Dagmar: Wir haben uns im Rahmen des o.a. Networking kennengelernt, und hierbei sofort gemeinsame Interessen und Zielsetzungen erkannt.

ISO-Standards begleiten mich seit vielen Jahren und da ich eine sehr strukturierte Person bin, (in der Personalabteilung ist das nicht ganz üblich😊), hat mich die Zusammenarbeit mit Veronica sowohl aus beruflicher Sicht als auch aus menschlicher Sicht, sofort interessiert.    

Wo liegen die Stärken und Gemeinsamkeiten beider Geschäftsführerinnen?

Veronika: Dagmar ist eine sachliche, strukturierte und systematische Person mit einer sehr professionellen Arbeitsweise. Ich identifiziere mich leicht mit ihren Ansichten und schätze es, wenn Meetings Zielorientiert und inspirierend sind. Ich mag es, mich mit solchen Menschen sowohl privat als auch beruflich zu umgeben. Durch Dagmars Tiefgreifende Kenntnisse und ihrem Charakter bin ich überzeugt, dass unsere   Zusammenarbeit nicht nur vorteilhaft, sondern auch sehr effizient sein wird.    

Dagmar: Veronika hat es oben bereits erwähnt.

Ich nehme sie so wahr, wie sie mich wahrnimmt. Unsere individuellen Kenntnisse ergänzen sich in einem sehr effizienten beruflichen Umfeld. Und natürlich schätze ich Veronika als Person, berufstätige Mutter und Sportlerin. Das verbindet uns beide. Und vergessen wir nicht - wir haben beide einen guten Zahnarzt 😊.

Deutsch
bottom of page